Ground Zero 2002 vs 2011

Two pictures taken at Ground zer0. One in 2002 and one in 2011.

Ground zero 2002

Ground zero 2002

Ground zero 2011

Ground zero 2011

This entry was posted in Color, Nikon D700, Nikon F90x, Travel and tagged , .